Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Strona główna

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3

 

Organizacja opieki w podmiocie:

A. Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 • a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

 • b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

B. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego

 • Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

 • Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

 • W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

 • Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 1. a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

 2. b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 Organizacja opieki w podmiocie A i B:

 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

   Główny Inspektor Sanitarny


 

Drodzy Rodzice dzieci nowoprzyjętych!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, pragniemy Państwa poinformować, że zajęcia adaptacyjne (jeżeli sytuacja na to pozwoli) odbędą się w dniach 24-28.08 w godz. 16.00-17.00.

Listy dzieci z podziałem na grupy będą wywieszone na terenie przedszkola.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce "Dla Rodziców".

Wszelkie pytania związane z organizacją roku szkolnego oraz adaptacją dzieci w przedeszkolu prosimy kierować na adres mailowy:

p119@edu.um.warszawa.pl

------------------

 

 

Drodzy Rodzice

 

Prosimy o wypełnienie ankiet, które wysłane do Państwa zostały poprzez system iPrzedszkole.

W systemie znajduje się również deklaracja zpisu dziecka na dyżur wakacyjny.

------------------------------------------------

Uwaga Rodzice 

Bardzo prosimy o zapoznanie się w nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. szkół i przedszkoli.

Link do pobrania tu

                                   ---------------------------------

Szanowni Państwo,

Jesteśmy szkołą języka angielskiego, która od 26 lat zajmuje się nauczaniem dzieci i młodzieży. Aktualna sytuacja związana z pandemią jest dużym wyzwaniem zarówno dla dzieci jak i rodziców. W tym szczególnym czasie chcemy udostępnić Państwu materiały edukacyjne ze szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Early Stage. W filmie lektorzy czytają książeczki w języku angielskim. Mamy nadzieję, że materiał ten będzie ciekawą aktywnością dla dzieci, a Państwu pozwoli na chwilę wytchnienia w tym szczególnym czasie.

W dzisiejszym filmiku dzieci poznają książeczkę We're Going on a Bear Hunt. 
LINK do materiałów filmowych - We're Going on a Bear Hunt (Michael Rosen)
 
Rodzinka z książeczki wyrusza na poszukiwania niedźwiedzia. Droga nie należy do najprostszych! Rodzina przedziera się przez wysokie trawy, głęboką i zimną rzekę, gęste i lepkie błoto, ciemny las i śnieżną burzę. Na końcu trafiają do wąskiej jaskini i tam... spotykają wielkiego niedźwiedzia. Trochę wystraszeni szybko wracają do ciepłego łóżka w domu.
 
Ważne słówka z książeczki: bear (niedźwiedź), grass (trawa), river (rzeka), mud (błoto), forest (las), snowstorm (burza śnieżna), cave (jaskinia), nose (nos), ears (uszy), eyes (oczy).
 
Przydatne zwroty: Oh no! (O nie!), We can't go over/ under it! (Nie uda nam się przejść nad/ pod nim/ nią!), We've got to go through it! (Musimy przejść przez nią/ niego/ nie!).
 

Życzymy miłego oglądania i rozwijania u dzieci pasji do czytania także w języku angielskim.

 

Drodzy Rodzice,

 

Przed nami kolejny odcinek z serii CZYTANIE NA DYWANIE Z EARLY STAGE.

W dzisiejszym filmiku Dzieci poznają książeczkę „Shark In The Park”. 

Chłopiec o imieniu Timothy testuje podczas spaceru w parku swoją nową zabawkę - teleskop. Co takiego zobaczy Tim? Kota? Wronę? Swojego tatę? A może rekina?

To będzie spacer pełen niespodzianek! 

Oczywiście zanim przejdziemy do tekstu bajki, nasza lektorka przedstawi najważniejsze słownictwo:

Ważne słówka z książeczki: shark (rekin), park (park), boy (chłopiec), telescope (teleskop), cat (kot), crow (wrona), dad (tata). 

Przydatne zwroty: He looks: at the sky/ at the ground/ left and right/ all around. (Patrzy: w górę/ na ziemię/ w lewo i w prawo, w koło.

LINK do materiałów filmowych na naszym blogu - Early Stage czyta Shark In The Park (Nick Sharratt)

Zachęcamy do zapisania się do naszego Newsletter’ a. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: targowek2@earlystage.pl.

Życzę miłej lektury,

Sylwia Gromadzka

Dyrektor Early Stage Targówek II

ul. Kondratowicza 45, lok.3

e-mail: targowek2@earlystage.pl

tel.: 500 003 690

Pozdrawiam serdecznie,

 

 

 

Kochane dzieci, z okazji Waszego święta przyjmijcie proszę życzenia.

 

Wierszyk - demot, śmieszne, 1kwietnia, dzień dziecka, - xDxD (30)

Życzy Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do odebrania małych upominków z okazji Dnia Dziecka

----------------------------------

 

Szanowni Rodzice zachecamy do przeczytania

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Mazowiecki Instytut Kultury

zaprasza do wspólnej zabawy kulturą.

Treść  w formie pdf

informacje o Dniu Dziecka 

- plik do pobrania
 

 

Drodzy Rodzice 

 

Od 18 maja 2020 r. otwieramy przedszkole,które będzie funkcjonowało na zupełnie innych zasadach -  zgodnie z wytycznymi GIS  z dnia 4 maja 2020 r i MEN  z dnia 
30 kwietnia 2020 r. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Osoby, które zadeklarowały przyprowadzanie dzieci do przedszkola proszę o wypełnienie ośwadczenia i przyniesienie go pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

W załaczniku przesyłam Państwu listy dzieci w poszczególnych grupach - zgodnie z deklaracjami pobytu.   
Z uwagi na wyjątkową organizację pracy nie ma mozliwości dokonywania zmian w grupach. 

 

 

Dyrektor Przedszkola 119 'W Zielonym Ogrodzie" Anna Biedruna 

 

 

 

 Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców 

- plik do pobrania
 
Procedura organizacji pracy Przedszkola 119 - plik do pobrania
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola119 - pliki do pobrania
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników, rodziców oraz dziecka  - pliki do pobrania
 Wzór  Oświadczenia  - pliki do pobrania

 

 

Z uwagi na obecną sytuację nie przynosimy pościeli, zabawek              oraz książek 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 Drodzy Rodzice 

 

          Proszę o wypełnienie i odesłanie ankiety dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej śwadczonej przez przedszkole/ szkołę podstawową od 25 maja 2020 br. w terminie do 19 maja 2020 r.  - ankieta przesłana przez Wydział Dzielnicy Targówek 

Z poważaniem Anna Biedruna 

 

ANKIETA  - plik do pobrania
          

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

-------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

 

W zakładce " Rekrutacja" znajdują się  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

                                                                               ---------------------------------------

 

 •  

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 •  
 •  
 • Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 
  oraz na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
   (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że 
   w  Przedszkolu nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia 

   

  od dnia 6 maja 2020 r.do 15 maja 2020r.

   

   ---------------------

 

Drodzy Rodzice, zachęcamy Państwa do przeczytania listu
Prezydenta m.st Warszawy 

 

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków....

Tekst w formie PDF

 

List Prezydenta m.st Warszawy  - plik do pobrania
 

                                                                                -----------------------------------------

 

Zachęcamy  Państwa do zapoznania się
z poniższym plakatem 

plakat duzy
----------------------------------------------
 
WARSZAWA WSPIERA SENIORÓW Z TARGÓWKA 
 
 
Wsparcie dla seniorów w ramach systemu „Warszawa Wspiera”

 

 

Szanowny Seniorze,

jeśli jesteś osobą zdrową, nie objętą kwarantanną, która zdecydowała się pozostać w domu

z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka (zarażenie koronawirusem), a nie masz zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów i potrzebujesz wsparcia – zwróć się do nas. Udzielimy Ci pomocy w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci oraz innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu.

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem (22) 325 - 54 - 87

 

Szczegółowe informacje na temat systemu wsparcia „Warszawa Wspiera” znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.senioralna.um.warszawa.pl/system-wsparcia-w-czasie-epidemii/system-wsparcia-warszawa-wspiera

 

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Kwiatkowska

Przewodnicząca Zespołu „Warszawa Wspiera”

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Treść pisma w formie pdf

WARSZAWA WSPIERA SENIORÓW 

- plik do pobrania
 

                                 

---------------------------------------

LIST ZASTĘPCY PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY
dotyczy: środków na zakupy komputerów

Treść pisma w formie pdf

List zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

- plik do pobrania
 

                                 

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!
SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!. 

Treść pisma w formie pdf

Apel Mazowieckiej Policji

- plik do pobrania
 

                                 

 

Apel Mazowieckiej Policji

- plik do pobrania PowerPoint 2013: efektowna prezentacja w 10 prostych krokach
 

----------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice zachecamy do przeczytania pisma od  Prezydenta m.st. Warszawy . 

Treść pisma w formie pdf

Pismo od Prezydenta m.st.Warszawy 

- plik do pobrania
 

 ---------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice 

 

Zachęcamy do zpoznania sie z nowym harmonogramem rekrutacj do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych w roku szkolnym 2020/2021  W ZAKŁADCE " REKRUTACJA 2020/2021"

 

 

Rekrutacja Ważne

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
 

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
 

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

-------------------------------------------

W związku z zaistniał sytuacją nasze przedszkole jest zamknięte dla interesantów

 

Wszelkie sprawy proszę kierować na adresy e-mailowe:

 

abiedruna@edu.um.warszawa.pl – dyrektor przedszkola

p119@edu.um.warszawa.pl – sekretariat

erechnio@edu.um.warszawa.pl – kierownik gospodarczy

W sprawach pilnych/ważnych prosimy o kontakt telefoniczny:
22 811 35 89

Codziennie - dyrektor Anna Biedruna  w godz 9.00-15.00

 

Jednocześnie informuję, że Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 13 nadal pracuje, choć w innej formie. Nie kontaktujemy się bezpośrednio, lecz telefonicznie 22 811 05 22 lub drogą mailową. h.zawistowska.ppp13@gmail.com

     --------------------------------

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem OCVID-19

( Dz.U.2020 r.493), nasze przedszkole przystępuje do nauczania zdalnego.
Jest to czas w którym Wy jak i Wasze dzieci musicie zadbać o swoje zdrowie
i bezpieczeństwo. 

Wspólnie będziemy pracować on-line. Nauczyciele z poszczególnych grup będą wysyłać za pomocą strony iPrzedszkole oraz na stronę naszego przedszkola zadania do wykonania, na każdy tydzień.

Kontakt z nauczycielem możliwy jest poprzez e-mali zamieszczony w zakładce każdej grupy oraz iPrzedszkole.
W zakładce "kreatywnie w domu" będziemy proponować gry i zabawy dla każdej grupy wiekowej. Proponowane treści i aktywności są przez nas przygotowywane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz o możliwości naszych wychowanków i mają na celu doskonalenie umiejętności, które dzieci już posiadają oraz kształtowanie nowych,
w naturalnych obszarach rozwoju dziecka.

 

Zachęcamy do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych
i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci na adres
: iwona.alkan@op.pl

______________________________________

l

 

 

                                                                                  

 "Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości"

 Carl Roger
 

 • Nasze przedszkole mieści się w dużym, jednopiętrowym budynku, położonym z dala od zgiełku ulicznego, otoczone pięknym ogrodem, wyposażonym w dostosowane do wieku zabawki ogrodowe (m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, mosty, karuzele…).
   
 • W przedszkolu znajduje się sześć dużych, przestronnych i kolorowych sal przystosowanych do prowadzenia zajęć, zabaw i odpoczynku. Ponadto posiadamy oddzielną salę zabaw, w której odbywają się zajęcia dodatkowe, teatrzyki i różne uroczystości.
   
 • Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym doradca metodyczny. Wszystkie nasze przedszkolaki objęte są opieką logopedy i psychologa. Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o program „Zanim będę uczniem" E.Tokarskiej i J.Kopały
   
 • Oprócz zajęć programowych dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez  udział w zajęciach dodatkowych: umuzykalnienie,(rytmika), język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski z elementami tańca nowoczesnego oraz religia. Zainteresowania dzieci rozwijamy także organizując teatrzyki, wycieczki tematyczne, wyjazdy do teatrów i kin. Bierzemy również udział w wielu konkursach, turniejach, przeglądach, w których odnosimy sukcesy.
   
 • Głównym naszym celem jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i ich rodzinom. Dzięki temu dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i kochane.
 

       

Nasze Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00- 17:00.  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.