Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami
Przedszkola nr 119
„W Zielonym Ogrodzie”, ul. Turmoncka 18

Plan współpracy z rodzicami

 1. Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów.
 2. Przedszkole dba o jednolite oddziaływania wychowawcze i w tym celu:
 • Nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
  w przedszkolu
 • Nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania
   u dziecka określonych tam umiejętności i wiadomości
 • Nauczyciele informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają
 • Nauczyciele zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola
 • Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie dbania o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie.
 1. Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:
 • Rodzice mają wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne i konieczne.
 • Bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka na podstawie obserwacji i diagnozy, pomoc
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania - w czasie comiesięcznych dyżurów nauczycieli; konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem.
 • Udział rodziców w spotkaniach integracyjnych
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych, wyjazdów.
 • Możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców.
 • Uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno-warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów; zebrania grupowe.
 • Uczestniczenie w zajęciach otwartych, pokazowych.
 • Kąciki dla rodziców.

L.p.

Zadania

Działania

termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Nawiązanie współpracy pomiędzy rodzicami poszczególnych grup przedszkolnych oraz wychowawcami tych grup

Zebranie ogólne- przekazanie ogólnych informacji dotyczących pracy przedszkola oraz z daną grupą wiekową:

 • zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia
 • zapoznanie rodziców z programami realizowanymi
  w danym roku szkolnym
 • zapoznanie rodziców ze zmianami w żywieniu wprowadzonym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia
   z dnia 25 sierpnia 2015r. i zachęcenie do współpracy
  w tym zakresie
 • zapoznanie rodziców z różnymi formami pomocy dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (logopega, psycholog, PPP-13)
 • zapoznaie rodziców z harmonogramem uroczystości
  i wydarzeń w danym roku szkolnym
 • zapoznanie rodziców z opłatami związanymi za pobyt dziecka w przedszkolu
 • zapoznanie z procedurą ubiegania się o zwolnienie z opłat za przedszkole
 • dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Rodziców
 • złożenie przez rodziców upoważnień dotyczących: przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, uczestniczenia dzieci w zajęiach logopedycznych, publikacji zdjęć na stronie internetowej placówki

 

Zwrócenie szczególnej uwagi na specyfikę pracy w grupach:

 • dzieci 3-letnich -pomoc w procesie adaptacyjnym
 • dzieci 5-letnich – zapoznanie rodziców z procedurami związanymi z rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz ich obowiązkami w tym zakresie
  i konsekwencjami nieprzestrzegania tych procedur

wrzesień

Dyrektor

nauczycielki

2.

Kontakty indywidualne, rozmowy doraźne, konsultacje

Rozmowy z nauczycielkami, dyrektorem, specjalistami w celu rozwiązywania bieżących problemów, konfliktów.

 

Wnikliwa obserwacja wszystkich dzieci pod kątem ewentualnych problemów, dysfunkcji,, kontaktów z równieśnikami oraz szczególnych uzdolnień i zainteresowań .

 

Informowanie rodziców o wynikach obserwacji, zachęcanie do współpracy, wspólne wyciąganie wniosków oraz podejmowanie działań w celu wspomagania harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Według potrzeb – cały rok szkolny

Nauczyciele

dyrektor

3.

Wystawa prac

Systematyczne eksponowanie prac dzieci w celu zapoznania rodziców z:

 • efektami prac ich dzieci
 • różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi
 • umiejętnościami plastycznymi- uzdolnieniemi w tym kierunku

 

Cały rok szkolny

nauczycielki

4.

Drzwi otwarte dla rodziców

Organizacja raz w miesiącu dyżuru nauczycieli, podczs którego rodzice mogliby:

 • omawiać indywidualnie sprawy dotyczące ich dzieci
 • przedstawiać swoje obserwacje, uwagi i obawy
 • uzyskać od nauczycieli informacje na temat zachowania dziecka w grupie róieśniczej, jego mocnych i słabych stronach
 • wspólnie z nauczycielem usatlać rozwiązania wspomagające rozwój dzieci

 

Raz w miesiącu

nauczycielki

5.

Zajęcia otwarte, spotkania warsztatowe, pikniki

Organizacja zajęć otwartych , warsztatów, pikników:

 • możliwość obserwacji własnego dziecka na tle grupy rówieśniczej
 • integracja rodziców między sobą oraz nauczycielkami
 • aktywne włącznaie się w „życie”  przedszkola

Zgodnie z ustaleniami

nauczycielki

6.

Przekazywanie bieżących informacji

Przekazywanie na bieżąco rodzicom informacji dotyczących najważniejszych spraw dotyczących życia przedszkolnego:

 • tablice ogłoszeń w szatni
 • strona internetowa placówki
 • system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu -iPrzedszkole

 

Na bieżąco

Nauczycielki

sekretarka

7.

Organizacja uroczystości, konkursów

Włączanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:

 • pomoc w organizacji imprez
 • pomoc w przygotowaniu dekoracji, scenografii
 • przygotowywanie rekwizytów
 • wykonywanie prac konkursowych

Zgodnie z harmonogramem

Według potrzeb

nauczycielki

8.

Pedagogizacja rodziców

Przygotowywanie dla rodziców ciekawych artykułów o różnorodnej tematyce  i zamieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola.

 

Zachęcanie rodziców do udziału w wykładach otwartych organizowanych na terenie Dzielnicy Targówek – Wszechnica Edukacyjna

 

Udział rodziców w konferencjach min.: „Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka”

 

Organizowanie na terenie przedszkola spotkań z udziałem zaproszonych gości np. logopedy, psychologa, dietetyka

 

Według potrzeb

Raz w miesiącu

 

październik

Nauczycielki, dyrektor

9.

Rada Rodziców

Organizowanie zebrań Rady Rodziców- współdecydowanie o sprawach przedszkola:

 • zapoznanie z podstawowymi dokumentami przedszkola- Statut, regulaminy-  w tym Regulamin Rady Rodziców, procedury, koncepcja pracy placówki
 • udział w planowaniu pracy placówki
 • wspólne planowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych, pikników, wycieczek itp.
 • dofinansowywanie uroczystości dla dzieci
 • pomoc dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
 • pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacania bazy materialnej przedszkola
 • współudział w doborze zajęć dodatkowych
 • opinowanie planu budżetowgo placówki
 • wybór zabawek i upominków – Mikołajki, prezenty choinkowe, prezenty dla dzieci kończących przedszkole…

 

Według potrzeb

dyrektor

10,

Informacje dla rodziców dzieci 5letnich

Informowanie rodziców o wynikach  wstępnej i końcowej diagnozy dziecka 5-letniego.

 

Przygotowanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej- informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Listopad/

kwiecień

 

kwiecień

Nauczycielki grup dzieci 5-letnich

11.

Podsumowanie etapów współpracy

Organizowanie zebrań dla rodziców podsumowujących dotychczasową współpracę:

 • dzielenie się wnioskami, spostrzeżeniami, napotykanymi trudnościami
 • ustalanie kierunków i zakresu wspoółpracy na następny okres

Styczeń

maj

Nauczycielki

Dyrektor

 

Plan wspópracy z rodzicami zatwierdzony został do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015r.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.