Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 119 „W ZIELONYM OGRODZIE”, UL. TURMONCKA 18

 

Podstawa prawna:

1.   Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U. z 2012r., poz. 977/.

2.   Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz.U. z dnia 7 maja 2013r., poz. 532/.

3.   Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r.,
w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz.U. z 2009., Nr 168, poz. 1324
 z późn. zm./.

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

 

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

b)   wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

c) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

 

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

 

a)    niepełnosprawnym;

b)   niedostosowanym społecznie;

c)    zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

d)   z zaburzeniami komunikacji językowej;

e)    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

f)     z chorobami przewlekłymi;

g)    z niepowodzeniami edukacyjnymi;

h) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;

i) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

3.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom
w trakcie:

 

a)    w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

b)   w formie zajęć specjalistycznych;

c)    zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

 

a)    z rodzicami w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

b)   z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

c)    z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami;

d)   z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny
 i dzieci.

 

5.   Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

a)    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - organizowane są dla dzieci
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się / liczba uczestników do 5/;

b) zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy / liczba uczestników wynosi do 4/;

c)    zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy /liczba uczestników do 8/;

d)   porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia;

e)    bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem.

 

6.   Rodzice w pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

a)    rodzice dziecka są informowani pisemnie o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane;

b)   rodzice mają prawo wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Jeżeli rodzic nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi złożyć pismo, że rezygnuje z takiej pomocy.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 119
 „W ZIELONYM OGRODZIE”, UL. TURMONCKA 18

 

 

 

 

NAUCZYCIELE

 

 

TERMIN

1.

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole/diagnoza przedszkolna/

                                 

rok poprzedzający pójście do szkoły- do 30 kwietnia

2.

Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym zainteresowania i uzdolnienia.

 

do 30 września

3.

Informują dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez specjalistów.

 

do 30 września

4.    

Opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny /IPET/ dla dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, który uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

/program opracowuje zespól, który tworzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem/.

30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Lub

 

30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program

 

5.    

Opracowują harmonogram zabaw i zajęć dla dzieci objętych ppp w trakcie bieżącej pracy przez nauczyciela grupy.

 

w ciągu roku

 

 

DYREKTOR

 

 

TERMIN

1.

Na podstawie wniosków o udzielenie ppp przez specjalistów ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 

 

do 30 września

2.

Zawiadamia rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiarze godzin
w przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

 

do 30 września

3.

Monitoruje i kontroluje działania nauczycieli dotyczące udzielania ppp
w ramach bieżącej pracy z dzieckiem.

 

cały rok

 

 

SPECJALISTA-LOGOPEDA

 

 

TERMIN

1.

Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Realizuje zadania wynikające z planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

cały rok

2.

Przeprowadza diagnozę logopedyczną, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy dzieci.

do końca września

3.

Informuje dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem

4.

Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz porady i konsultacje dla rodziców.

 

w ciągu roku

5.

Współpracuje z najbliższym środowiskiem dziecka /nauczycielami, rodzicami-opiekunami prawnymi/. Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu ppp.

 

cały rok

6.

Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej/we współpracy
z rodzicami dzieci/.

 

na bieżąco

 

 

SPECJALISTA-TERAPEUTA

 

 

TERMIN

1.

Prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci.

 

cały rok

do końca września

2.

Prowadzi zajęcia korekcyjno -kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym.

 

cały rok

3.

Podejmuje działania profilaktyczne we współpracy z rodzicami.

 

cały rok

4.

Wspiera nauczycieli i innych specjalistów
w udzielaniu ppp.

 

na bieżąco

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.