Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Procedury przepływu informacji

PROCEDURA PRZEPŁYWU  INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 119 
„ W ZIELONYM OGRODZIE”, 
UL. TURMONCKA 18

 

PODSTAWA PRAWNA:

 
1.   Ustawa o systemie oświaty.
2.   Statut przedszkola
3.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
4.   Konwencja Praw Dziecka.

 

  CELE OGÓLNE:
 

1.   Ustalenie kolejności działań, miejsca i czasu przeprowadzania poszczególnych czynności mających na celu prawidłowość procesu wychowawczo- dydaktycznego i bezpieczeństwo dzieci.

2. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola. 

3.   Odpowiedni przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.


ZAKRES I OSOBY ODPOWIEDZIALNE  

1.   Za właściwą organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.

2.   W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola wg  posiadanych kompetencji:

 ·         dyrektor: organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania); 
-         nauczyciel pracujący w grupie: organizacja pracy w grupie, bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno – wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze);
·         intendent: żywienie (jadłospis),odpłatność za przedszkole;
·         pomoc nauczyciela: czynności higieniczne, posiłki.


3.   Informacje przekazywane mogą być:

a.    ustnie:
·         zebrania ogólne,

·         zebrania grupowe,

·         kontakty indywidualne,

·         kontakty telefoniczne.


  b.   pisemnie:
·         ogłoszenia, 

·         komunikaty,

·         zaproszenia,

·         gazetki,

·         foldery; 

 

c.    elektronicznie:
·         adres e – mail,

·         strona internetowa przedszkola.

 

 

I.    PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.   Rodzice mają prawo do:

a.   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w grupie i w przedszkolu,

b.   rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ( jego postępów, trudności),

c.    uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

d.   zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący. 

 

2.   Rodzice mają obowiązek: 

a.   poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka,

b.   uczestniczyć w zebraniach grupowych,

c.   powiadamiać o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,

d..  wypełnić upoważnienia,

e.    na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.


II.   ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
 

1.   Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności :

a.    tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,

b.   kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszelkie sfery swojej osobowości,

c.    wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno – moralnych.


2.   Nauczyciele mają obowiązek:

a.   otaczać indywidualną opieką każde dziecko,

b.   planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,

c.   współdziałać ze specjalistami, nauczycielami wspomagającymi w celu ustalenia dalszych kierunków działań w pracy z dziećmi,

d.   dbać o właściwy kontakt z rodzicami,

e.   motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,

f.    na bieżąco aktualizować „Kącik dla rodziców” na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

 


III.    ZASADY KONTAKTÓW DYREKTOR – NAUCZYCIELE  I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA – RODZICE

1.   Zarządzenia dyrektora wpisywane są do księgi zarządzeń, lub wpinane do segregatora tworzącego zbiór zarządzeń,

2. . Zbiór zarządzeń przechowywany jest w pokoju dyrektora, 

3.   Z zarządzeniami zapoznawani są pracownicy na naradach pedagogicznych lub zebraniach pracowników, 

4.   Harmonogram imprez przedszkolnych będący integralną częścią planu pracy znajduje się w dokumentacji dyrektora oraz w dokumentacjach nauczycieli (zatwierdzony na naradzie pedagogicznej i uzupełniany w ciągu roku szkolnego, w miarę potrzeb).

5.   Informacje dotyczące działalności przedszkola, nadzoru pedagogicznego, stanu BHP itp. przekazywane są przez dyrektora na zebraniach Rady Pedagogicznej i odnotowywane w księdze protokołów.

6.   Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom RP o informacjach przekazywanych przez dyrektora.

7.   Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.


IV.   ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – RODZICE

 1.   Przez informowanie rodziców (prawnych opiekunów) rozumie się przekazywanie wszelkich informacji na temat dziecka, jego funkcjonowania, zachowania itp.

 2.   Miejscem kontaktów jest teren przedszkola. 

 3.   Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg „Planu Współpracy z Rodzicami” i w miarę potrzeb.
 4.   Spotkania z rodzicami odbywają się w formie: zebrań, konsultacji, rozmów indywidualnych, zajęć otwartych, uroczystości.

 5.   Miejscem kontaktów z rodzicami są sale dydaktyczne, gabinety specjalistów, pokój referenta i intendenta, pokój dyrektora.

 6.   Nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicami w czasie pracy wychowawczo-dydaktycznej, ze względu na zapewnienie prawidłowej opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

 7.   Informacje o terminach spotkań z rodzicami umieszczane są na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej lub na specjalnych zaproszeniach wręczanych bezpośrednio rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 8.   Wszelkie uwagi i skargi oraz wnioski dotyczące pracy przedszkola oraz innych spraw rodzice kierują z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

 9.   Kontakty z rodzicami są dokumentowane w zeszytach konsultacji lub listach obecności na zebraniach, uroczystościach, itp.

 10. Nauczyciel powiadamia rodzica o niepokojących zachowaniach dziecka  i ustala z nim sposób dalszego postępowania (konsultacje specjalistyczne, badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej, system motywacji).

11. Podczas pierwszych spotkań dla rodziców w roku szkolnym, nauczyciel  zobowiązany jest do zapoznania z obowiązującymi dokumentami:  

statut przedszkola, Koncepcja Pracy Przedszkola, Plan współpracy z  
rodzicami i środowiskiem regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
 

V.   ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – NAUCZYCIELE

1.   Nauczyciel może konsultować się z innymi nauczycielami, specjalistami w każdej sytuacji, która wymaga porady lub pomocy.

2.   Konsultacje nauczycieli nie mogą odbywać się podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

 

VI.   ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – DZIECI

 1.   Nauczyciel bezwarunkowo akceptuje dzieci, aprobuje takimi, jakie są, ze wszystkimi mocnymi i słabymi stronami ich ciała, psychiki i zachowania.

 2.   Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości
i potrzeb danego dziecka (programy indywidualne, plany wspierające, karty pracy itp.).

 3.   Nauczyciel przyznaje dzieciom prawo do podejmowania własnej, względnie autonomicznej aktywności, stwarza przyjazny klimat emocjonalny  w zgodzie z ich prawami i obowiązkami.

 4.   Nauczyciel ustala z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, a dzieci są zobligowane do ich przestrzegania – Kodeks Grupowy.

 5.   Dziecko ma prawo do wypowiadania się na interesujący go temat, pytania bez obawy narażenia się na krytykę nauczyciela.

 6.   Nauczyciel przyjmuje rolę doradcy – przewodnika, który tak   organizuje sytuacje zadaniowe, aby dawały dzieciom możliwość samodzielnego doświadczenia i ponoszenia konsekwencji swoich działań zarówno właściwych, jak i niepoprawnych.

 

 
Procedura pozytywnie zaopiniowana na Radzie Pedagogicznej 14.03.2012r.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.