Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Regulamin Rady Rodziców

 

 


REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 119
 
 I. Postanowienia wstępne
1.    Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
2.    Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole
3.    Rada rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi: Rada  Rodziców przy Przedszkolu Nr 119 w Warszawie, ul. Turmoncka 18.
 
 II. Skład struktura rady, tryb powoływania członków.
 
1.    Członków do rady rodziców wybiera  się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców.
2.    Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
3.    Rada składa się z co najmniej po 2-3 członków – przedstawicieli z poszczególnych grup.
4.    Odstąpienie od udziału  w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców lub odwołania na wniosek rodziców, członków rady po uprzednim  przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
5.    Kadencja Rady trwa 3 lata.
6.    Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być  podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
7.    Działalnością Rady kieruje przewodniczący rady wspólnie z wiceprzewodniczącymi (w liczbie 1-3), sekretarzem i skarbnikiem.
8.    Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium, które stanowi organ wykonawczy Rady.
9.    W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Zastępca(-y)Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbink.
10.    Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2-3 członków.
11.    Członkowie pełnią funkcje społecznie.

III. Cele , zadania i kompetencje rady
 
1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
 
 
a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych a w tym:
 
•    organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
•    popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
•    pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
•    organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
•    uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
•    wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
•    współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
•    organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
•    pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
•    udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
•    wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
•    rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
•    udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
b)  uchwalanie regulaminu rady,
c)  uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,
d) zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
e) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
 
2. Rada ponadto może:
 
a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący,
b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych,
c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 
 
IV. Organizacja pracy:
 
 
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań Posiedzenia Rady.
 
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie
terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7-dniowym), z wyznaczeniem miejsca
posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest przezprzewodniczącego Rady lub sekretarza w (stałe miejsce publiczne dostępne dla rodziców).
 
3. Posiedzenia rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.   
4. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor
przedszkola.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady moga być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.
 
 
V. Tryb podejmowania uchwał:
1. Uchwały rady zapadają większością oddanych głosów.  
2. Uchwała rady w sprawie przyjęcia Regulaminu rady lub zmiany jego treści
    zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
3. Uchwały rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady.
4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców
 
   może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.
 
 
  VI. Sposób dokumentowania posiedzeń
 
 
1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią  dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 
2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
 3. Członkowie rady są zobowiązani do w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.
 
 
VI. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady
 
 
A) Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest:
 
 
o    Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizcji planu pracu.
o    Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodzicó.
o    Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.
o    Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 
B) Zadaniem Skarbnika rady jest:
 
1.    Czuwanie nad rytmiczną realizacją panu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.
2.    Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontorlowanie prawidłowości oraz zatwierdzania ich wypłaty.
3.    Co miesiąc podawania do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finanswowych rady.
 
C) Zadaniem Komisji Rewizyjnej rady rodziców jest:
1.    Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówkiw kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców.
2.    Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości.
D) Zadaniem Sekretarza rady jest:
1. Sporzązanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszania zawiadomień o terminach posiedzeń i porządku obrad.
2. Załatwianie spraw administracyjnych  związanych z działalnością rady.
 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.