przedszkole
received_817515639112232

Przedszkole nr 119
ul. Turmoncka 18
03-254 Warszawa
telefon: 22 811 35 89
e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl

Oferta edukacyjna

   PROGRAM "PLANETA DZIECI"

 

  W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole realizuje program PLANETA DZIECI autorstwa  Jolanty Wasilewskiej 
 

 

     Pogram obejmuje pracę ze wszystkimi grupami wiekowymi. Jest zgodny z aktualną podstawa programową


 

PLAN DALTOŃSKI

 

- umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka

- uczy polegania na sobie

- rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myśleniu

- inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,

- kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania

- wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka

- to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy

- to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne

- to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”

 

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków. Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji wg planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają

W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny.

Dzieci muszą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić w własnymi możliwościami. Uczą się także refleksji nad własnymi  działaniami, przez co doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności stanowi ważną część rozwoju samodzielności.

 

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. Zdobywają umiejętności współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.

Plan daltoński stwarza możliwości rozwoju odpowiedzialności.  Zjednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadania będą wykonywały, kiedy jak i z kim, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego.

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” realizuje elementy edukacji daltońskiej od września 2012 r. zakres wdrażania elementów koncepcji zmienia się w miarę nabywania przez radę pedagogiczną doświadczeń, udziału w wewnętrznych szkoleniach, studiowania literatury, udziału w konferencjach oraz wyjeździe studyjnym do Holandii. Podejmujemy coraz to trudniejsze działania, dzięki którym dzieci rozwijając swoje kompetencje.

 

 

Formy realizacji plany daltońskiego

1.     Realizacja elementów koncepcji planu daltońskiego w jednej grupie dzieci pięcioletnich – rok szkolny 2012/2013 – pilotaż, ewaluacja.

2.     Uchwała rady pedagogicznej 28.08.2013 r. w sprawie realizacji elementów koncepcji wg planu daltońskiego

3.     Wyposażenie sal w pomoce daltońskie (plan dnia, zegar daltoński, tablice zadań, tablice obecności, suwak, sygnalizator i inne samodzielnie wykonane przez nauczycielki : kalendarz urodzin, tablice zadań porządkowych, tablice obecności itp.)

4.     Realizacja koncepcji planu daltońskiego w całym przedszkolu – od września  2013 r. z dostosowaniem do poszczególnych grup wiekowych;

- w grupach dzieci trzyletnich wdrażana jest głównie  zasada daltońska – uczenie się umiejętności wykorzystania samodzielności (odpowiedzialności )

- w grupach starszych pozostałe dwie zasady – uczenie się pracy indywidualnej i – uczenie się współpracy

5. Rozpoczęcie procesu certyfikacji – 1.09.2014 r.

6. Procedura certyfikacji:

- Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania statusu placówki daltońskiej oraz zgłosiła swój akces do Polskiego Stowarzyszenia Dalton – 15.09.2014 r.

- Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dalton wspólnie z radą pedagogiczną zaplanowali harmonogram szkoleń na okres 2 lat

- wszyscy członkowie rady pedagogicznej uczestniczą w cyklu szkoleń prowadzonego przez konsultantów. Rodzice włączeni są w proces szkolenia i certyfikacji placówki.

7. Udział Dyrektora przedszkola i koordynatora ds. edukacji daltońskiej w seminarium. Seminarium dotyczyło strategii i planowania pracy w oparciu o pedagogikę daltońską oraz nadzoru pedagogicznego w placówkach daltońskich – 22 listopada 2014 r. w Warszawie, Przedszkole nr 31.

8. Szkolenie rady pedagogicznej P 119 „Pedagogika daltońska w przedszkolach” – moduł I prowadzonym przez Dyrektora placówki daltońskiej p. Annę Wróbel - -8.12.2014 r.

9. Udział Dyrektora przedszkola i koordynatora ds. edukacji daltońskiej w wizycie studyjnej w holenderskich placówkach daltońskich pod hasłem: „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka” – w dniach 23 – 29 marca 2015 r. wszyscy zwróciliśmy uwagę na doskonale przygotowane miejsca do pracy dzieci, kąciki zainteresowań oraz bogate kąciki badawcze. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem szkół pracujących wg koncepcji planu daltońskiego, sposobu realizacji zajęć edukacyjnych / lekcji, stosowanych metod, dużej samodzielności dzieci, oraz zaufania nauczycieli do uczniów.

10. Otrzymanie certyfikatu PRZEDSZKOLE DALTOŃSKIE w czasie Międzynarodowej Konferencji "Rola i miejsce edukacji daltońskiej w Posce - 27 października 2016 r.

11. Udział w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach

- 17 listopada 2017 r.  w Lublinie  Międzynarodowa Konferencja Dalotńska pod tytułem - "Przyszłość zaczyna się dziś" - Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

- 25 kwietnia 2018 w Lesznie Międzynarodowe szkolenie pod tytułem "Pedagogika planu daltońskiego - przyszłość i praktyka

 

Nasza codzienna praca – rozwiązania praktyczne

 

Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci, mają ogromna szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

 

Wizualizacja procesu dydaktyczno  - wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki (plan dnia, zadania, które pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonać zadanie.

Jednym z pierwszych elementów wykorzystywanych w codziennej pracy jest wizualizowany PLAN DNIA- który porządkuje i daje poczucie bezpieczeństwa małym dzieciom. Każdy dzień rozpoczyna się od prezentacji ilustracji przedstawiających kolejne czynności zaplanowane przez nauczyciela. Wspólnie z dziećmi nauczycielka umieszcza na tablicy odpowiednie obrazki, a dzieci doskonale orientują się co będą za chwilę robić. Każdy poranek w przedszkolu to wspólne planowanie dnia. Barwne ilustracje przedstawiające w sposób symboliczny różne działania podejmowane przez dzieci i nauczyciela nie tylko oswajają dzieci z rytmem dnia, ale również pokazują jego systematyczny przebieg. Dzieci znając występujące po sobie poszczególne etapy czują się bezpieczne, co sprawia, że czują się na pewno współodpowiedzialne za realizację planowanego dnia.

Następny element wizualizacji stosowany w naszej pracy to wizualizacja procesów np. następujących po sobie dni tygodnia zaznaczanych kolorami, planowanie kolejnych czynności. Dzieci zaznaczają za pomocą kolorowych magnesów swoją obecność, wykonane zadania, dyżurów i obowiązków. Stosowanie umownych sygnałów do sprzątania zabawek i wizualizacja niektórych czynności i procesów tj. mycie rąk czy układanie puzzli.

Daltońskie środki dydaktyczne znajdują się w każdej z sal. Tablice zadań, a zwłaszcza karty pracy są różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Każdą salę zdobią daltońskie zegary wizualizujące dzieciom czas wykonywania pewnych działań. Nauczycielki stosują w pracy kolory dnia, przestrzegają rytmu dnia, korzystają z tablicy zadań porządkowych, tablic obecności czy kalendarza urodzin.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30–8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe i swobodne z wyboru dzieci w kącikach tematycznych, przy stolikach, na dywanie.

8.00-8.15 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe zabawy przy muzyce, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itd. zestaw zabaw i ćwiczeń porannych, zabawa orientacyjno-porządkowa. Realizacja zadań zgodnie z założeniami planu daltońskiego przez dzieci starsze.

8.15–8.30 Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

  8.30-9.00 ŚNIADANIE: samodzielne spożywanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych.

 9.00-11.45 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne różnego rodzaju, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym- czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków itp.), obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

Udział w zajęciach dodatkowych.  Realizacja zadań zgodnie z założeniami planu daltońskiego.

11.45-12:00 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

12:00-12:30 OBIAD: samodzielne spożywanie posilków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.  

12.30-14.30 Dzieci młodsze – leżakowanie - odpoczynek: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

Dzieci starsze – zabawy i zajęcia integrujące grupę o charakterze relaksacyjnym, zabawy na powietrzu, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, prace porządkowe.  

14:30–14.45 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.   

14.45–15.00 PODWIECZOREK: samodzielne spożywanie posiłków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

15:00-17.00 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie: indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka; praca indywidualna
o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę; rozmowy indywidualne. Realizacja zadań zgodnie
z założeniami planu daltońskiego. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci objęte są zarówno opieką logopedyczną, jak i psychologiczną  

 

Nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

  • religia - dla dzieci 5-letnich i 6-letnich, których rodzice zadeklarowali udział dziecka w tych zajęciach

 

  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

Jej głównym celem jest jest skorygowanie istniejacych zaburzeń ciała i doprowadzenie jej, o ile to jest możliwe do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjajace ich powstaniu, doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

 

  • rytmika (umuzykalnienie)

Zabawy ruchowe usprawniające poszczególne częsci ciała i doskonalące koordynację ruchową i estetykę poruszania się, zabawy z akompaniamentem przyblizające różne zjawiska muzyczne, słuchanie i śpiewanie piosenek, często urozmaicane rekwizytami, takimi jak: wstążki, piłeczki itp. a także muzyczne przygotowanie się do uroczystości okolicznościowych (jak np. Dzień  Babci i Dziadka,  Wigilia).

 

  • język angielski  

Nauka języka angielskiego odbywające się w formie zabawy. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lektorzy posiadają podwójne przygotowanie (lingwistyczne i pedagogiczne) zgodne z wymogami MEN i pozostają pod stałym nadzorem metodycznym. Zajęcia prowadzone są 2 razy tygodniowo po 15 - 20 minut (dzieci młodsze) i 25-30 minut (dzieci starsze). Na lekcjach dzieci korzystają z brytyjskich materiałów i pomocy dydaktycznych wydawnictw Oxford University Press i Longman. Zajęcia językowe połączone są z poznawaniem kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Dzieci wprowadzane są w świat zwyczajów, tradycji i historii krajów anglosaskich. Rodzice na bieżąco są informowani o treści i zakresie realizowanego programu. W trakcie roku szkolnego dzieci prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych. 

logopedia - zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach jak i indywidualnie.

 Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty.

W naszym przedszkolu nauczycielki w swojej pracy z dziećmi wykorzystują wiele ciekawych i różnorodnych metod pracy. Zawsze starają się, aby formy i metody pracy dostosowane były do możliwości rozwojowych wychowanków oraz do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowymi metodami pracy, jakimi posługują się nauczycielki są:

 

  • metody podające ( przyswajane): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,  
  • metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów tzw. ”burza mózgów”, inscenizacje,
  • aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa – ekspozycja, pokaz,
  • metody praktyczne (działanie); ćwiczenia,
  • projektu: doświadczenia, obserwacje.

 
Ponadto, dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycielki wprowadzają  wiele nowatorskich rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych. Z pewnością należą do nich:

-    elementy dziecięcej matematyki prowadzonej według koncepcji prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki,
w interesujący, bliski im sposób;


- elementy Metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz opartej na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie do integracji wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowej;


- metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka; 

- metoda Kniessów- atrakcyjny sposób na rozwijanie sprawności fizycznej małych dzieci, eksperymentowanie środkami ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi z wykorzystaniem oryginalnych przyborów;

- metoda C.Orffa, wyzwalająca aktywność twórczą i odtwórczą dzieci poprzez działania muzyczno-ruchowe;

- zajęcia warsztatowe prowadzone z dziecmi i rodzicami zgodnie z Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalające na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi; 

- Terapia baśnią – wykorzystanie bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami np.: z chorobą, niepełnosprawnością, niekorzystną sytuacją rodzinną, brakiem wiary we własne możliwości, silnymi reakcjami lękowymi itp.; 

- doskonalenie komunikacji i integracji społecznej poprzez wykorzystywanie grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych;

-  uczenie radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier  i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć; 

- ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne w wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, zabaw w „podróże w wyobraźni”; 

- zajęcia ruchowe, integracyjne, rozwijające prowadzone metodą „pedagogiki zabawy”;
- elementy odmiennej nauki czytania I. Majchrzak nauczyciel prowadzący zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania - logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma..

- muzykoterapia - uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryc nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziecmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową.

- profilaktyczne zajęcia logopedyczne - ortofoniczne; wykorzystywane metody: czuciowe, słuchowe, wzrokowo-ruchowe, słuchowo - ruchowe;

- metody audio-wizualne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

----------------------------------------------------

Inicjatywy podejmowane przez przedszkole:

 

- organizacja dzielnicowego konkursu wiedzy o Warszawie "Warszawa moje miasto" - przeprowadzenie sześciu edycji

- współudział w organizacji Dzielnicowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

- udział w realizacji dzielnicowego projektu "Dzielenie się dobrą praktyką"

- organizacja na terenie przedszkola warsztatów oraz zajęc modelowych dla nauczycieli przez doradcę metodycznego dla m. st. Warszawy

- udział w programie dotyczącym bezpieczeństwa organizowanym przez m.st. Warszawa

- realizacja programu "Bezpieczny przedszkolak" - współpraca ze Strażą Miejską

- udział w dzielnicowym i miejskim programie wspierania edukacji ekologicznej

- udział w dzielnicowej kampanii zdrowotnej "Wiem, co jem"

- udział w ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"

- udział w dzielnicowej kampanii "Tygodnie Szczególnego Czytania Dzieciom"

- udział w dzielnicowym projekcie "Ujednolicenie Oddziaływań Wychowawczych"

- udział w ogólnopolskim programie "Pola Nadziei", pocztówka dla hospicjum

- udział w akcjach "Góra Grosza",  "Szlachetna Paczka" oraz w zbiórce darów dla  Domu Samotnej Matki oraz dla Domu Małego Dziecka w Warszawie.

- udział w akcji " Razem na Święta "

------------------------------------------------------

Kontakt

Przedszkole nr 119

ul. Turmoncka 18
03-254 Warszawa

tel: 22 811 35 89
e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.