Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Pedagogika wg planu daltońskiego

PLAN DALTOŃSKI

 

- umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka

- uczy polegania na sobie

- rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myśleniu

- inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,

- kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania

- wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka

- to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy

- to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne

- to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”

 

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków. Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji wg planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają

W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny.

Dzieci muszą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić w własnymi możliwościami. Uczą się także refleksji nad własnymi  działaniami, przez co doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności stanowi ważną część rozwoju samodzielności.

 

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. Zdobywają umiejętności współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.

Plan daltoński stwarza możliwości rozwoju odpowiedzialności.  Zjednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadania będą wykonywały, kiedy jak i z kim, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego.

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” realizuje elementy edukacji daltońskiej od września 2012 r. zakres wdrażania elementów koncepcji zmienia się w miarę nabywania przez radę pedagogiczną doświadczeń, udziału w wewnętrznych szkoleniach, studiowania literatury, udziału w konferencjach oraz wyjeździe studyjnym do Holandii. Podejmujemy coraz to trudniejsze działania, dzięki którym dzieci rozwijając swoje kompetencje.

 

 

Formy realizacji plany daltońskiego

1.     Realizacja elementów koncepcji planu daltońskiego w jednej grupie dzieci pięcioletnich – rok szkolny 2012/2013 – pilotaż, ewaluacja.

2.     Uchwała rady pedagogicznej 28.08.2013 r. w sprawie realizacji elementów koncepcji wg planu daltońskiego

3.     Wyposażenie sal w pomoce daltońskie (plan dnia, zegar daltoński, tablice zadań, tablice obecności, suwak, sygnalizator i inne samodzielnie wykonane przez nauczycielki : kalendarz urodzin, tablice zadań porządkowych, tablice obecności itp.)

4.     Realizacja koncepcji planu daltońskiego w całym przedszkolu – od września  2013 r. z dostosowaniem do poszczególnych grup wiekowych;

- w grupach dzieci trzyletnich wdrażana jest głównie  zasada daltońska – uczenie się umiejętności wykorzystania samodzielności (odpowiedzialności )

- w grupach starszych pozostałe dwie zasady – uczenie się pracy indywidualnej i – uczenie się współpracy

5. Rozpoczęcie procesu certyfikacji – 1.09.2014 r.

6. Procedura certyfikacji:

- Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania statusu placówki daltońskiej oraz zgłosiła swój akces do Polskiego Stowarzyszenia Dalton – 15.09.2014 r.

- Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dalton wspólnie z radą pedagogiczną zaplanowali harmonogram szkoleń na okres 2 lat

- wszyscy członkowie rady pedagogicznej uczestniczą w cyklu szkoleń prowadzonego przez konsultantów. Rodzice włączeni są w proces szkolenia i certyfikacji placówki.

7. Udział Dyrektora przedszkola i koordynatora ds. edukacji daltońskiej w seminarium. Seminarium dotyczyło strategii i planowania pracy w oparciu o pedagogikę daltońską oraz nadzoru pedagogicznego w placówkach daltońskich – 22 listopada 2014 r. w Warszawie, Przedszkole nr 31.

8. Szkolenie rady pedagogicznej P 119 „Pedagogika daltońska w przedszkolach” – moduł I prowadzonym przez Dyrektora placówki daltońskiej p. Annę Wróbel - -8.12.2014 r.

9. Udział Dyrektora przedszkola i koordynatora ds. edukacji daltońskiej w wizycie studyjnej w holenderskich placówkach daltońskich pod hasłem: „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka” – w dniach 23 – 29 marca 2015 r. wszyscy zwróciliśmy uwagę na doskonale przygotowane miejsca do pracy dzieci, kąciki zainteresowań oraz bogate kąciki badawcze. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem szkół pracujących wg koncepcji planu daltońskiego, sposobu realizacji zajęć edukacyjnych / lekcji, stosowanych metod, dużej samodzielności dzieci, oraz zaufania nauczycieli do uczniów.

10. Otrzymanie certyfikatu PRZEDSZKOLE DALTOŃSKIE w czasie Międzynarodowej Konferencji "Rola i miejsce edukacji daltońskiej w Posce - 27 października 2016 r.

11. Udział w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach

- 17 listopada 2017 r.  w Lublinie  Międzynarodowa Konferencja Dalotńska pod tytułem - "Przyszłość zaczyna się dziś" - Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

- 25 kwietnia 2018 w Lesznie Międzynarodowe szkolenie pod tytułem "Pedagogika planu daltońskiego - przyszłość i praktyka

 

 

Nasza codzienna praca – rozwiązania praktyczne

 

Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci, mają ogromna szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

 

Wizualizacja procesu dydaktyczno  - wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki (plan dnia, zadania, które pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonać zadanie.

Jednym z pierwszych elementów wykorzystywanych w codziennej pracy jest wizualizowany PLAN DNIA- który porządkuje i daje poczucie bezpieczeństwa małym dzieciom. Każdy dzień rozpoczyna się od prezentacji ilustracji przedstawiających kolejne czynności zaplanowane przez nauczyciela. Wspólnie z dziećmi nauczycielka umieszcza na tablicy odpowiednie obrazki, a dzieci doskonale orientują się co będą za chwilę robić. Każdy poranek w przedszkolu to wspólne planowanie dnia. Barwne ilustracje przedstawiające w sposób symboliczny różne działania podejmowane przez dzieci i nauczyciela nie tylko oswajają dzieci z rytmem dnia, ale również pokazują jego systematyczny przebieg. Dzieci znając występujące po sobie poszczególne etapy czują się bezpieczne, co sprawia, że czują się na pewno współodpowiedzialne za realizację planowanego dnia.

Następny element wizualizacji stosowany w naszej pracy to wizualizacja procesów np. następujących po sobie dni tygodnia zaznaczanych kolorami, planowanie kolejnych czynności. Dzieci zaznaczają za pomocą kolorowych magnesów swoją obecność, wykonane zadania, dyżurów i obowiązków. Stosowanie umownych sygnałów do sprzątania zabawek i wizualizacja niektórych czynności i procesów tj. mycie rąk czy układanie puzzli.

Daltońskie środki dydaktyczne znajdują się w każdej z sal. Tablice zadań, a zwłaszcza karty pracy są różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Każdą salę zdobią daltońskie zegary wizualizujące dzieciom czas wykonywania pewnych działań. Nauczycielki stosują w pracy kolory dnia, przestrzegają rytmu dnia, korzystają z tablicy zadań porządkowych, tablic obecności czy kalendarza urodzin.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.