Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Rekrutacja pracowników

PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA DO PLACÓWKI

PLAN DZIAŁAŃ W ASPEKCIE

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Spotkanie nowego pracownika ze szkolnym koordynatorem ochrony danych osobowych.
 2. Szkolenie pracownika z zakresu ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych.
 3. Zapoznanie pracownika a następnie podpisywania przez pracownika dokumentów dot. ochrony danych osobowych, w tym:
 1. zapoznanie się pracownika z obowiązującą w placówce „Polityką ochrony/bezpieczeństwa danych osobowych
 2. podpisanie przez pracownika Oświadczenia – Załącznik do Polityki
 3. podpisanie przez pracownika Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na odpowiednim stanowisku – Załącznik do Polityki
 4. wpisanie przez koordynatora do Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nr nadanego Upoważnienia
 5. podpisanie przez pracownika Zgody na przetwarzanie wizerunku oraz jego przetwarzanie i przekazanie pracownikowi klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania jego wizerunku.
 6. przekazanie pracownikowi:

- Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych nauczycieli – Załącznik do Polityki

lub

- Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych pracownika (nie dotyczy nauczycieli) – Załącznik do Polityki.

W/w klauzule tylko przekazujemy pracownikowi, nie odbieramy na niej podpisu, nie przechowujemy. Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym (klauzulą) zawiera się w oświadczeniu o którym mowa powyżej stanowiącym  załącznik do Polityki.

 1. przekazanie pracownikowi:

- Klauzuli informacyjnej dotyczącej stosowania monitoringu w placówkach oświatowych – Załącznik do Polityki

h) podpisanie przez pracownika Wniosku o dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe.

 1. Po nadaniu upoważnienia, podpisaniu przez pracownika oświadczenia o zachowaniu w poufności pracownikowi zgodnie z wnioskiem o dostęp do systemów informatycznych przekazywany jest:
 1. identyfikator i hasło startowe do dostępu do serwera,
 2. identyfikator i hasło wygenerowane przez system do e-dziennika,
 3. służbowy adres e-mail oraz hasło do poczty (należy do decyzji Dyrektora placówki).

 

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail: iod_js@dbfotargowek.pl

 

 

                     INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie.

Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”, ul. Turmoncka 18 w Warszawie

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl , pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”, ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa lub dzwoniąc pod nr tel.: 22 811 35 89

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Kategorie osób, których dane  przetwarzamy

Administrator przetwarza dane :

 • dzieci/uczniów
 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów,
 • osób upoważnionych do odbiory dzieci z placówki,
 • pracowników, byłych pracowników,
 • przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących, z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

 1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 4. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 6. Ustawie  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 7. Ustawie  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 8. Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 3. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 5. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np.  Policji, Sądom, ZUS.

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we  własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –  to jest gdy:

•           osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

•           przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

•           Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

•           osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

 1. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

•           dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

•           osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

•           osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

•           dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

•           dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

•           przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

•           przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

•           zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

•           przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

 1. prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail :  iod_js@dbfotargowek.pl

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu/ów, o których mowa pkt 4.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO.

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 119 „w Zielonym Ogrodzie” jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor – Anna Biedruna

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 18.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko nauczyciela/wychowawcy/innych pracowników pedagogicznych.

Pani/Pana dane osobowe administrator będzie przetwarzał także w kolejnych naborach na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) oraz rozdziałem 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej odrębnie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach przekazanych administratorowi w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zawarte są Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w celu zgodnego z prawem ich przetwarzania konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

 1. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a  RODO),
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych;
 2. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora, przez okres trwania rekrutacji od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru a następnie zostaną protokolarnie zniszczone ;
 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora będą przetwarzane przez okres jednego roku a następnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i rozdziału 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym ma charakter dobrowolny. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy

 1. Do celu przyszłych naborów

’ Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” przez okres jednego roku.

 1. W zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa

’ Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)., zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

 

 1. W zakresie szczególnych kategorii danych osobowych

’ Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w …………………

 

*wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

** wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

 

 


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy (pracownicy niepedagogiczni)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor – Anna Biedruna

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” 03-254 warszawa, ul. Turmoncka 18.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach przekazanych administratorowi w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Pani/Pana dane osobowe konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

 1. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a  RODO),
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

 

 

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych;
 2. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora, przez okres trwania rekrutacji od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru a następnie zostaną protokolarnie zniszczone ;
 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym ma charakter dobrowolny.  

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy

’ Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.), zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”.

 1. W zakresie szczególnych kategorii danych osobowych

’ Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

 

*wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

** wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

 

 


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu wizerunku pracownika na podstawie zgody

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że:

 

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole.............................. z siedzibą w Warszawie ...........................................

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: .......................................... .......................................... lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole.............................., ul. ..........................................

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki na podstawie wyżej wyrażonej zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.    Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych placówki w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana wizerunek zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny.

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych nauczycieli

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jako pracodawca informujemy, że:

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” z siedzibą w Warszawie, ul. Turmoncka 18

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: abiedruna@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adTurmoncka 18, 03-254 Warszawa.

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z Pani/Pana zatrudnieniem, w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych, wykonywania wszystkich innych określonych w przepisach prawa obowiązków pracodawcy, w tym obowiązków jako płatnika danin publicznych oraz korzystania przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień pracownika przewidzianych w prawie pracy lub uregulowaniach wewnętrznych pracodawcy tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zakresie zgodnym z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i rozdz. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), tj.:

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa w tym zakresie, wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby Administratora i/lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek przetwarzany jest przez pracodawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

4.    Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych pracodawcy w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących pracodawcy i w stosunku do niego.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku przetwarzania przez pracodawcę danych w zakresie szerszym niż dane, których zakres wynika z przepisów prawa na podstawie odrębnie wyrażonej zgody;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej ;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie odrębnie wyrażonej Pani/Pana zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Pani/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i rozdz. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) i stanowi warunek zatrudnienia.

8 .    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe pracodawca nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

Pracodawca nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.